MagyarRomán

Szociális támogatás

COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Compartimentul de asistență socială are rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Obiectul compartimentului îl constituie acordarea de servicii sociale menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Serviciile constau în:

a) activităţi de identificare a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup;

b) activităţi de informare cu privire la drepturi şi obligaţii specifice;

c) măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială;

d) măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

e) măsuri şi acţiuni de sprijin în vederea menţinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

f) activităţi şi servicii de consiliere;

g) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Compartimentul de asistenţă socială are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

a) reprezintă serviciul public în relaţiile cu Primăria Comunei Căpâlnița, consiliul local, alte persoane fizice sau juridice;

b) răspunde de buna funcţionare a serviciului public, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie;

c) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în hotărârile adoptate de consiliul local şi dispoziţiile emise de primar în domeniul asistenţei sociale;

d) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

De asemenea, Compartimentul de asistenţă aocială asigură acordarea următoarelor prestaţii sociale:

- alocaţie de stat pentru copii

- alocaţie pentru susţinerea familiei

- venitul minim garantat

- indemnizaţia pentru creșterea copilului

- Programul naţional “Fiecare copil în gradiniţă!” – Tichete sociale pentru grădiniţă

  

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani. Alocaţia se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. În cazul acestora din urmă, cei care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Documentaţia necesară:

- Certificat de naştere nou-născut - 1 copie xerox şi original

- Carte de identitate mama - 1 copie xerox şi original;

- Carte de identitate tata - 1 copie xerox și original;

- Livret de familie - 1 copie xerox și original

- Extras de cont cu codul IBAN- solicitantul trebuie să fie titularul contului.

-cerere tip

Compartimentul de asistenţă socială primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept. Întocmeşte şi înaintează la AJPIS Harghita borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat. Ţine evidenţa cererilor de acordare a alocației de stat pentru copii.

Reglementări legale:

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata alocaţiei de stat pentru copii;

CERERE TIP – ALOCAȚE DE STAT PENTRU COPII

  

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Pot beneficia de alocație familiile și familiile monoparentale ale căror venit  net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 530 lei/persoană și nu au în deținere nici unul dintre bunurile care ar conduce la excluderea acordării alocației, prevăzute în lista anexată  mai jos.

Documentaţia necesară:

- cerere şi declaraţia pe propria răspundere (tip)

- acte doveditoare privind componenţa familiei: actele de identitate, certificat de căsătorie, certificate de naştere pentru copii, după caz - în copie xerox şi în original;

- documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu, indemnizaţii, cupon de pensie, somaj, etc.;

- adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice pentru persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri din activităţi independente;

- adeverință de la instituția de învățământ pentru copii cu vârstă școlară;

- adeverinţă privind suprafeţele de teren, animale şi păsări deţinute (de la Compartimentul agricol)

 Compartimentul primeşte cererile şi declaraţiilor pe propria răspundere depuse de familiile/familiile monoparentale care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani. Verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale. Propune pe bază de referat Primarului acordarea/neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale. Propune, pe bază de referat, Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Întocmeşte şi transmite până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la AJPIS Harghita: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale, împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea, modificarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere/ modificare/încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei/a familiei monoparentale.

Reglementări legale:

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificărileși completările ulterioare;

Hotărîrea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr.  50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Anexa 4 – Bunuri ce duc la excluderea acordării ajutorului social)

 

CERERE TIP – ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

LISTA Bunurilor ce duc la excluderea acordării alocației pentru susținerea familiei

 

VENIT MINIM GARANTAT, AJUTOARE DE URGENŢĂ ŞI ALTE AJUTOARE

 

Venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, ce se se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, (ISR) şi este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură (142 lei);

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane (255 lei);

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane (357 lei);

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane (442 lei);

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane (527 lei);

f) câte 0,073 ISR (36,5 lei) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Pentru sumele acordate ca ajutor social una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Nu pot beneficia de venitul minim garantat familiile sau persoana singură care au în deținere unul dintre bunurile care ar conduce la excluderea acordării ajutorului social, conform Anexei nr 4 la HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (listă prevăzută mai jos).

Documentaţia necesară:

- cerere şi declaraţia pe propria răspundere (tip)

- acte doveditoare privind componenţa familiei: actele de identitate, certificat de căsătorie, certificate de naştere pentru copii, certificat de deces, sentința de divorț, etc. după caz - în copie xerox şi în original;

- documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu, indemnizaţii, cupon de pensie, șomaj, ICC, etc.;

- adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice pentru persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri din activităţi independente;

- adeverință de la agenția teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, în sensul că sunt în evidența agenției pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii;

- adeverință de la instituția de învățământ pentru copii cu vârstă școlară;

- certificat de încadrare într-un grad de handicap, după caz (copie şi original);

- adeverinţă privind suprafeţele de teren, animale şi păsări deţinute (de la Compartimentul agricol);

- copie după cartea de identitate a maşinii (pentru cei care deţin autoturisme);

Compartimentul social înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal. Întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal. Propune, pe bază de referat, Primarului emiterea dispoziției de acordarea / neacordare a ajutorului social.

Urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin.

Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social. Propună primarului modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi/sau încetarea dreptului la ajutorului social, conform legislaţiei în domeniu.

 

Compartimentul de asistență socială asigură acordarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanței de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

 

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

 

Acte necesare acordării ajutoarelor la încălzirea locuintei pentru sezonul rece:

 - cerere şi declaraţia pe propria răspundere (tip)

- acte doveditoare privind componenţa familiei: acte de identitate, certificat de căsătorie, certificate de naştere pentru copii, etc. după caz;

- documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu, indemnizaţii, cupon de pensie, somaj, etc.;

 - adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice pentru persoanele care nu realizează venituri sau realizează venituri din activităţi independente;

- adeverinţă privind suprafeţele de teren, animale şi păsări deţinute (de la Compartimentul agricol)

- adeverinţă privind starea materială de la Compartimentul de taxe locale

- copie după factura de utilităţi pentru solicitanţii ajutorului la încălzire a locuinţei cu gaze naturale sau energie electrică;

- copie după certificatul de înmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

- copie dupa contractul de închiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriaşi, comodatari, etc.

 

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței:

 

Venituri nete lunare/membru  de   familie

Gaze      naturale

- Lei -

Lemne şi cărbuni

- Lei -

Energie       electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei - 210 lei

190

48

216

210,1 lei - 260 lei

150

44

192

260,1 lei - 310 lei

120

39

168

310,1 lei - 355 lei

90

34

144

355,1 lei - 425 lei

70

30

120

425,1 lei - 480 lei

45

26

96

480,1 lei - 540 lei

35

20

72

540,1 lei - 750 lei

20

20

20

 

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Compartimentului de asistenţă socială a comunei Căpâlniţa, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

 

CERERE TIP – AJUTOR SOCIAL /AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Cerere tip modificare

CERERE – AJUTOR DE URGENTA

LISTA Bunurilor ce duc la excluderea acordării ajutorului social

 

 Reglementări legale:

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.  50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.111/ 2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

În situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a dreptului la concediul pentru creşterea copilului, acesta se acordă după cum urmează:

a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

În situaţia prevăzută la lit. b), persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie.

În situaţia în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând şi perioada prevăzută mai sus, la lit. b), stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Documentaţia necesară:

- Cerere tip

- Certificat de naştere nou-născut - 1 copie xerox şi original

- Carte de identitate mama - 1 copie xerox şi original;

- Carte de identitate tata - 1 copie xerox și original;

- Certificat de căsătorie - 1 copie xerox și original

- Livret de familie - 1 copie xerox și original;

- Certificat de încadrare într-un grad de handicap pentru copil - dacă este cazul (original și copie);

- Adeverinţa eliberată de angajator sau altă autoritate competentă din care să rezulte ultima zi de concediu de maternitate a solicitantului, precum și faptul că timp de 12 luni anterior nașterii a realizat venituri supuse impozitului pe venit (original);

- Adeverinţe/dovadă de venit - salariu net, șomaj, pensie, indemnizaţii cu caracter permanent etc., după caz, pentru 12 luni anterioare nașterii copilului;

- Extras de cont cu codul IBAN, după caz - solicitantul trebuie sa fie titularul contului.

 

 Reglementări legale:

O.U.G. nr.111/ 2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor;

Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

CERERE – INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILIULUI/STIMULENTULUI DE INSERTIE

MODEL Adeverinţă salariat privind indeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei de creștere a copilului și a stagiului de cotizare

Model Adeverinţă stagiu de cotizare pentru acordarea stimulentului de inserție

Declaraţie comunicare realizare venit la ICC

Declaraţia comunicare modificări la STIMULENT

 

 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRÅDINIȚÅ

 

Copii înscriși la grădiniță și au un venit lunar mai mic de 284 de lei pe membru de familie pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniţă în valoare de 50 de lei pe lună, cu condiția frecventării zilnice a grădiniței de către copii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, copiii pot beneficia de stimulente educaționale, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, având valoarea nominală lunară de 50 lei, în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

a. copilul este înscris într-o unitate de învăţămȃnt preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b. venitul lunar pe membru de familie să fie de pȃnă la 284 lei.

 

ACTE NECESARE pentru acordarea tichetului social pentru grădiniță:

- Cerere-declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2015, aprobate prin H.G. nr. 15/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor și situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal: acte de identitate, livret de familie, iar în cazul în care acesta nu este eliberat sau nu cuprinde situatia completa a familiei, se prezintă în copie următoarele documente:

a) certificate naștere copii

b) certificat căsătorie

c) hotărȃrea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii

d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

f) hotărăre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/ă dispărut/dispărută, decăzut/decăzută din drepturile părintești;

g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

h) hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;

i) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

- Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei (documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor);

- Dovada înscrierii/frecventării activităților organizate de grădiniță;

În situaţia în care familia defavorizată este beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alocaţie pentru susţinerea familiei conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul se acordă reprezentantului familiei doar pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de dovada înscrierii la grădiniţă.

Stimulentul educaţional se acordă sub formă de tichete sociale, începȃnd cu luna în care beneficiarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe baza cererii și declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de documente privind componenţa familiei, veniturile familiei și dovada înscrierii/frecventării grădiniţei.

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional, respectiv de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna pentru care se acordă stimulentul educațional, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Pentru asigurarea legalităţii acordării tichetului social, titularul acestuia are obligaţia de a anunţa orice modificare în componenţa familiei sau a veniturilor acesteia în termen de maxim 15 zile de la producerea acesteia.

Formularul de cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță), poate fi ridicat de la sediul Primăriei comunei Căpâlnița, compartimentul de asistenţă socială.

 

 Reglementări legale:

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu modificările și completările ulterioare;

 

CERERE TIP – TICHET DE GRADINITA

  

PROTECTIE SPECIALĂ

 

Verifică prin anchetă socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Verifică periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav. Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea şi evoluţia stării de sănătate şi handicap a persoanelor asistate.

Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizării şi încadrării într-un grad de handicap.

Verifică prin anchetă socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.

Întocmeşte anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită internarea într-o unitate de asistenţă socială.

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) - (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  persoanele cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a comunei Căpâlniţa au dreptul de a beneficia de card - legitimație de parcare gratuite - act eliberat de către autoritatea publică locală care dă dreptul de parcare gratuită autovehiculelor care transportă persoane cu handicap. Beneficiază de acest drept:

a) adulții care posedă Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, Decizie eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;

b) reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap adulți, menționați la lit. a), sau copii care posedă Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecția copilului.

Cardul - legitimație se eliberează gratuit categoriei de peroane prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii (însoțită de actele doveditoare) și este valabil pe perioada valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap.

 

ACTE NECESARE pentru eliberarea cardului – legitimației de parcare:

          

- cerere tip;

- copie de pe Certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;

- 1 fotografie a persoanei cu handicap dimensiuni 3X4;

- copie de pe actul de identitate al persoanei cu handicap (carte de identitate, certificat de naștere pentru minori sub 14 ani);

- copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

- copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;

- copie de pe documentele doveditoare privind reprezentantul legal al persoanei cu handicap, - act de curatelă / Hotărâre judecătorească pentru punerea sub interdicție și desemnarea reprezentantului legal (dacă e cazul);

- cardul - legitimație expirat, în original, în situația în care solicitantul a mai deținut un astfel de card - legitimație.

            Toate documentele solicitate se prezintă și în original, acestea fiind restituite pe loc după confruntarea copiilor.

           

Cardul - legitimație conferă posesorului dreptul de parcare gratuită numai în locurile special amenajate, rezervate și semnalizate în acest sens prin semn grafic internațional destinate parcării gratuite a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap, pe tot teritoriul țării. Autovehiculele care transportă o persoană cu handicap posesoare de card - legitimație beneficiază de parcare gratuită.

 

 Reglementări legale:

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 268/2007privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 223/2007 de aprobare a modelului cardului - legitimație pentru persoanele cu handicap

 

 CERERE TIP –  pentru eliberarea cardului-legitimaţiei de parcare gratuită

 

ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE

 

Compartimentul de asistență socială identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie.

Consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene.

Stabileşte măsuri și acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.

Personalul din cadrul compartimentului asigură asistarea persoanelor vârstnice, la cererea acestora sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare; acordă asistenţă socială persoanelor vârstnice în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000, sau a altor dispoziţii legale în materie;

 

 Reglementări legale:

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

 

PROTECŢIA COPILULUI

 

Compartimentul de asistență socială monitorizează și analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurȃnd centralizarea și sintetizarea datelor și informaţiilor relevante.

Identifică și evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii și/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare.

Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor și obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local.

Urmărește evoluţia dezvoltării copilului și modul în care părinţii acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială și a fost reintegrat în familia sa, întocmind raporturi lunare pe o perioadă de minum 3 luni.

Colaborează cu DGASPC Harghita în domeniul protecţiei copilului și transmite acesteia toate datele și informaţiile solicitate din acest domeniu.

Colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.

 

INFORMARE PRIVIND OBLIGAȚIILE PÅRINȚILOR CARE PLEACÅ LA MUNCÅ ÎN STRÅINÅTATE ȘI ÎȘI LASÅ COPIII ACASÅ

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004, părinţii care se decid să plece la muncă în străinătate, dar își lasă copiii acasă, sunt obligaţi să notifice compartimentului de asistenţă socială, cu cel puţin 40 de zile înainte de a ieși din ţară, această situaţie. Prin intermediul notificării părinţii trebuie să desemneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face de către instanţa de tutelă.

Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de instanţa de tutelă i se delegă temporar (dar pentru cel mult un an) autoritatea părintească, în perioada de absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei.

Prevederile legale cuprinse în Legea nr. 272/2004 vizează următoarele categorii de persoane:

- Ambii părinţi – trebuie avută în vedere atât situația în care cei doi părinţi pleacă în acelaşi timp, cât și situația cel mai des întâlnită, în care inițial pleacă un părinte şi ulterior pleacă și celălalt părinte din țară;

- Părintele care exercită singur autoritatea părintească – această categorie vizează părinții care exercită singuri autoritatea părintească, urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de măsură.

- Părintele cu care locuieşte copilul – această categorie vizează părinții care exercită autoritatea părintească în comun, iar urmare a divorțului instanța a stabilit care este părintele cu care copilul va locui în mod obișnuit, urmare desfacerii căsătoriei;

Părintele, care se regăseşte într-una din situaţiile enumerate anterior, trebuie să notifice intenţia de a pleca la muncă în străinătate serviciului public de ssistenţă socială din localitatea de domiciliu.

Ca model pentru această notificare poate fi folosită Notificarea anexată prezentei,  tipizat care poate fi pus la dispoziția părinților doritori de către compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Căpâlnița..

Notificarea poate fi realizată prin:

- depunerea notificării de către părintele interesat direct la sediul Primăriei comunei Căpâlnița;

- prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, scrisoare, poștă, curier etc. primăriei comunei Căpâlnița.

 

În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai sus-menționate .

În ceea ce priveşte termenul de 40 de zile, menţionat în lege ca termen în interiorul căruia urmează a fi depusă de către părinte/părinți notificarea, putem aprecia că acesta trebuie să fie interpretat ca un termen de recomandare şi nu ca unul imperativ, a cărui nerespectare să atragă după sine neîndeplinirea acestei obligații.

Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care să dovedească apartenenţa persoanei desemnate la familia extinsă, vârsta minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi îngrijirea unui copil.

Pentru a sprijini  evitarea prelungirii termenului în interiorul căruia instanța va lua o decizie, după primirea notificării, reprezentanţii primăriei vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării, document care va fi inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

Judecătoria din raza domiciliului solicitantului va analiza persoana propusă de părinte, în urma verificării posibilităţilor materiale şi a garanţiilor morale. Perioada maximă pentru care instanţa poate încredinţa creşterea copilului şi supravegherea sa unei alte persoane este de maxim 1 an de zile.

Instanţa va enumera în hotărâre care sunt drepturile şi îndatoririle ce trebuie respectate de către persoana ce a preluat exercitarea autorităţii părinteşti. De asemenea, persoana respectivă va trebui să urmeze obligatoriu, un program de consiliere organizat de către compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Căpâlnița.

În primele 6 luni după primirea hotărârii de către primărie, Compartimentul de asistență socială va efectua vizite la domiciliul persoanei care are în supraveghere minorul/minorii, din două în două luni, pentru a verifica dacă sunt respectate drepturile şi obligaţiile inserate în hotărârea instanţei de delegare a autorităţii părinteşti, aspecte privind situaţia şcolară a minorului/minorii, grupurile de persoane cu care intră în contact, precum şi modalitatea şi consecvenţa menţinerii legăturii cu părinţii.

În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, personalul din cadrul compartimentului de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

Totodată, Legea prevede şi o sancţiune contravenţională (amendă de la 500 la 1.000 lei) pentru părinţi, pentru nerespectarea obligaţiei de a notifica Compartimentul de asistență socială în privința plecării la muncă în străinătate.           

 

 Reglementări legale:

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 691/2015 privind procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia;

Codil civil şi Codul de procedură civilă

 

MODEL NOTIFICARE PENTRU PĂRINŢI

MODEL DECLARAȚIE PERSOANA DESEMNATA

Acte necesare pentru numirea persoanei desemnate

 

 

You have no rights to post comments

Adománygyűjtés: Segítsünk együtt!

A koronavírus terjedésével párhuzamosan humanitárius szükségletként jelentkezik, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került embertársaink és kórházaink megsegítésére adománygyűjtést szervezzünk.

Bővebb információért kattintson ide.

Proiectul SIPOCA 35

SIPOCA 35 imagine banner

Europe for Citizens

europe for citizens logo

Böngészők

Oldalainkat 29 vendég böngészi

Látogatók

2058379
MaMa318
ÖsszesenÖsszesen2058379

Testvértelepülés

Bercel

Gyöngyössolymos

Kápolna

Kötegyán

Névnap

2024. június 17. Hétfő
Laura, Alida

 

Kápolnásfalu nevének történelmi, levéltári említései Jónás Attila, Kápolnásfalu elszármazottja gyűjtése nyomán

Letölthető dokumentum:

Kápolnásfalu-története.docx

Visit Harghita

Hargitai megyenapok

Punkosdre hangolva

Tájékoztató terület alapú támogatásokra

Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, hogy a terület alapú - és állat támogatással kapcsolatos információkat a következő weboldalakon találnak:

www.madr.ro
www.pndr.ro
www.rndr.ro
www.afir.info
www.apia.org.ro

Kápolna

IMG 6863 Kicsi

Fejlesztési stratégia 2015 - 2020

Tájékoztató földrengés esetére

cutremur